The Books of the New Testament
or
Η Καινη Διαθηκη

English Name

Greek Name

Greek Transliterated

Matthew

KATA MAQQAION

KATA MATHTHAION

Mark KATA MARKON

KATA MARKON

Luke KATA LOUKAN

KATA LOUKAN

John KATA IWANNHN

KATA I‘AN N

Acts PRAXEIS APOSTOLWN

PRAXEIS APOSTOL‘N

Romans PROS RWMAIOUS

PROS R‘MAIOUS

1 Corinthians PROS KORINQIOUS A

PROS KORINTHIOUS A

2 Corinthians PROS KORINQIOUS B

PROS KORINTHIOUS B

Galatians PROS GALATAS

PROS GALATAS

Ephesians PROS EFESIOUS PROS EPHESIOUS
Philippians PROS FILIPPHSIOUS PROS PHILIPP SIOUS
Colossians PROS KOLOSSAEIS PROS KOLASSAEIS
1 Thessalonians PROS QESSALONIKEIS A PROS THESSALONIKEIS A
2 Thessalonians PROS QESSALONIKEIS B PROS THESSALONIKEIS B
1 Timothy PROS TIMOQEON A PROS TIMOTHEON A
2 Timothy PROS TIMOQEON B PROS TIMOTHEON B
Titus PROS TITON PROS TITON
Philemon PROS FILHMONA PROS PHIL MONA
Hebrews PROS EBRAIOUS PROS EBRAIOUS
James IAKWBOU IAK‘BOU
1 Peter PETROU A PETROU A
2 Peter PETROU B PETROU B
1 John IWANNOU A I‘ANOU A
2 John IWANNOU B I‘ANOU B
3 John IWANNOU G I‘ANOU G
Jude IOUDA IOUDA
Revelation APOKALUYIS IWANNOU APOKALUPSIS I‘ANOU